Υαξίιανο Η. Σζέιηνο

Date: 
Thursday, May 10, 2018 -
18:00 to 19:00
Location: 
Αμυιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Σνζίηζα 1
Event Description: 

Δξ. Υαξίιανο Η. Σζέιηνο (Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο, Εζληθνύ Αξρείνπ Μλεκείωλ, Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ), Η πξνέιεπζε ηνπ αξγύξνπ θαη ηνπ κνιύβδνπ θαηά ηε Μπθελαϊθή επνρή. Πξόζθαηα εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα

Η πξνέιεπζε ηνπ αξγύξνπ θαη ηνπ κνιύβδνπ ζην Αηγαίν ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεηακέλωλ εξεπλώλ ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. ΢ύκθωλα κε ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα από ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο ηζνηόπωλ ηνπ κνιύβδνπ (Lead Isotope Analysis), κνιύβδηλωλ, θαηά θαλόλα, αληηθεηκέλωλ θαη θαηαινίπωλ ηεο κεηαιινπξγηθήο δηαδηθαζίαο, ε πεξηνρή ηεο Λαπξεωηηθήο απνηέιεζε ηνλ θύξην πξνκεζεπηή αξγύξνπ θαη κνιύβδνπ ηνπ αηγαηαθνύ ρώξνπ, θαηά ηελ Ύζηεξε Επνρή ηνπ Υαιθνύ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, εκθαλίδεηαη έλα αξραηνινγηθό ‘’παξάδνμν’’ όζνλ αθνξά ηελ εθκε-ηάιιεπζε ηωλ αξγπξν-κνιπβδνύρωλ κεηαιιεπκάηωλ από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ πξνϊζηνξηθνύ Αηγαίνπ: ηα θνηηάζκαηα ηεο ΢ίθλνπ, ελώ απνηέιεζαλ πξνϊόλ εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαηά ηελ Πξώηκε Υαιθνθξαηία, θαίλεηαη όηη εγθαηαιείθζεθαλ από ηηο αξρέο ηεο Μέζεο Υαιθνθξαηίαο θαη έπεηηα.
Ελ ηνύηνηο, πξόζθαηα αλαιπηηθά δεδνκέλα από ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε κνιύβδηλωλ επξεκάηωλ από ηνλ Μπθελαϊθό νηθηζκό ζηνπο Λαδάξεδεο ηεο Αίγηλαο απνδεηθλύνπλ όηη, ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 13ν αηώλα π. Υ. θαη ύζηεξα, ηα κεηαιιεία ηεο ΢ίθλνπ ήηαλ ελεξγά. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη νη κεραληζκνί εθκεηάιιεπζεο θαη κεηαθνξάο πξώηωλ πιώλ ζην Αηγαίν ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο ίζωο ήηαλ πην πνιύπινθνη από ό,ηη ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα αθήλνπλ λα ελλνεζεί, αιιά θαη όηη ζρεηίδνληαη κε επξύηεξεο πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο είλαη γλωζηέο από άιια πεδία ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο.