Άδειες για Προσωπική Έρευνα

Όσοι επιθυμούν να μελετήσουν αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται σε Ελληνικό μουσείο ή αποθήκη ανασκαφής πρέπει να λάβουν προηγουμένως την άδεια από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού. Για Καναδούς μελετητές, η αίτηση προς το Υπουργείο θα πρέπει να γίνεται μέσω του ΚΙΕ.

Τα μέλη του ΚΙΕ δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας μελέτης μέσω του Ινστιτούτου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται απευθείας στο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα το λιγότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου μελέτης, αν και συνιστάται το διάστημα των έξι μηνών. Ένα τέλος της τάξης των C$250 είναι πληρωτέο με την αίτηση, αν και αυτό μπορεί να μειωθεί ή να επιστραφεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υποδιευθυντή.

Ελληνικά