Άδειες για Εργασία στο Πεδίο

Ως αναγνωρισμένο ξένο αρχαιολογικό ινστιτούτο, το ΚΙΕ μπορεί κάθε χρόνο να κάνει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για μέχρι και έξι άδειες για αρχαιολογική έρευνα πεδίου. Αυτές περιλαμβάνουν τρεις άδειες για αρχαιολογική ανασκαφή ή επιφανειακή έρευνα και τρεις άδειες για ανασκαφή ή επιφανειακή έρευνα σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία..

Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του ΚΙΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι αιτήσεις για τις άδειες πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Αδειών το αργότερο ως τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου κατά το οποίο το πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Πριν την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας, τα μέλη θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα:

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Πρόεδρο της Επιτροπής Αδειών του ΚΙΕ, Δρα. Brendan Burke.

Ελληνικά