Προσωπικό

Προσωπικό

Το προσωπικό του ΚΙΕ στην Αθήνα αποτελείται από το διευθυντή και τον υποδιευθυντή. Το έργο τους κατά το ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος - Μάιος) υποστηρίζεται από έναν Υπότροφο και φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ετήσια βάση καθώς και από έναν ακόμα φοιτητή για την περίοδο Μάιο-Ιούνιο.

 
Τρέχων Προσωπικό

Διευθυντής: Καθηγητής Brendan Burke

Υποδιευθυντής: Δρ. Jonathan E. Tomlinson

Υπότροφος: Barbara Scarfo

Φοιτητής σε πρακτική άσκηση: Moira Scully